Jednostranné odstoupení od smlouvy

Pouze ten Zákazník, který uzavřel Smlouvu na dálku výše uvedeným způsobem, má právo bez udání důvodů jednostranně odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta 14 dnů začíná běžet dnem, kdy Zákazníkovi nebo třetí osobě určené Zákazníkem, která však není přepravcem/doručovatelem, bylo předáno do vlastnictví zboží, které je předmětem smlouvy. Jestliže v jedné objednávce Zákazník objednal více kusů zboží, které mají být doručeny odděleně, respektive jedná-li se o zboží, které je doručováno v několika kusech nebo v několika zásilkách, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byl do vlastnictví předán poslední kus nebo poslední zásilka zboží.

Zákazník je povinen před uplynutím lhůty pro jednostranné odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to prostřednictvím e-mailu s údaji:

Zasláním tohoto e-mailu si přeji vrátit následující zboží: (uveďte jaké)

  • Jméno a příjmení zákazníka
  • Adresa zákazníka
  • Číslo objednávky
  • Číslo účtu
  • Datum

Výše uvedené údaje je zapotřebí doplnit a poslat na e-mailovou adresu:  sales@autokreso.cz. Potvrzení o přijetí oznámení o jednostranném odstoupení od smlouvy doručí Prodávající bezodkladně elektronickou poštou.

Jestliže odstoupíte od této Smlouvy jednostranně, provedeme vrácení peněz, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dopravu, bezodkladně a nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše rozhodnutí o jednostranném odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Zákazník. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým jste provedli platbu. Vrácení peněz můžeme provést až poté, co nám zboží bude vráceno, anebo ihned poté, co nám předložíte důkaz, že jste nám poslali zboží zpět. Jste povinni nám vrátit zboží ihned, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nám odeslali svoje rozhodnutí o jednostranném odstoupení. Zboží vraťte poštou prokazatelným způsobem na adresu Auto Krešo d.o.o., Záhřeb, Biokovska 1B, Chorvatská republika s označením JEDNOSTRANNÉ ODSTOUPENÍ, nebo osobně v prodejně na adrese Biokovska 1B, 10000 Záhřeb. Má se za to, že jste svoji povinnost splnili včas, jestliže jste před uplynutím lhůty 14 dnů odeslali zásilku na naši adresu. Nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží, které je výsledkem nakládání se zbožím. Jestliže bylo zboží vráceno v nefunkčním stavu, s větším poškozením nebo bez  některých částí a dokumentace a jestliže to, co chybí, nebylo doručeno v dodatečné lhůtě 8 dnů, má se za to, že Zákazník nesplnil svoji povinnost vrácení zboží a Prodávající není povinen provést vrácení zaplacených prostředků.

Všechny informace o vrácení zboží/výrobků a peněz může Zákazník získat na telefonním čísle +385 1 3030 300.