Vyplňte formulář online, kde obdržíte číslo návratu.

Reklamace

Za účelem co nejrychlejšího zpracování Vaší žádosti o reklamaci Vás žádáme, abyste nám zaslali doklady potřebné k zahájení reklamačního postupu, a to:

Při reklamaci je zapotřebí předat:

 • Reklamační protokol (odkaz)
 • Kopii faktury
 • Pro namontované díly požadujeme předložení faktury/pracovního příkazu mechanika/servisu (pro díly, u kterých je kromě nich samotných nutno vyměnit také doprovodný obsah nebo vykonat stanovené úkony, přiložte laskavě fakturu/pracovní příkaz, jestliže byly vyměněny nebo jestliže stanovené úkony byly vykonány).
 • Fotografii kompletního zboží
 • Fotografii poškození, kvůli kterému je uplatňována reklamace (je žádoucí z více úhlů s odpovídajícím osvětlením)
 • Fotografii výrobního čísla (pokud existuje)

Obecné záruční podmínky (podmínky pro všechny programy kryté zárukou)

 • Záruka začíná dnem zakoupení zboží konečným uživatelem. V případě výměny zakoupeného zboží se záruční lhůta počítá ode dne zakoupení prvního zboží (od data na záručním listu)
 • V případě reklamace zakoupeného zboží je zapotřebí mít reklamační protokol, fakturu za zakoupené zboží, pro namontované díly požadujeme předložení faktury/pracovního příkazu mechanika/servisu (pro díly, u kterých je kromě nich samotných nutno vyměnit také doprovodný obsah nebo vykonat stanovené úkony, přiložte laskavě fakturu/pracovní příkaz, jestliže byly vyměněny nebo jestliže stanovené úkony byly vykonány).
 • Záruka je omezena na výměnu nesprávného zboží za nové zboží a/nebo na vrácení peněz, jestliže reklamovaný díl již z nějakého důvodu není dostupný
 • Náklady vzniklé třetí straně nejsou kryty zárukou (např. náklady montování, odtahová služba …)
 • Zboží musí namontovat kvalifikovaná/oprávněná osoba/servis

Záruka bude neplatná v následujících případech (platí pro všechny programy kryté zárukou)

 • Jestliže zboží není namontováno v souladu s pokyny výrobce, nebo jsou obdobné předělávky uskutečněny dodatečně
 • Jestliže je zboží namontováno do vozidla, které nedoporučujeme v katalogu
 • Jestliže je zboží poškozeno při montování nebo je namontováno nesprávně
 • Jestliže bylo vozidlo používáno při autosportu, taxi službě
 • Jestliže byla provedena manipulace s výkonem/točivým momentem motoru vozidla (tuning)
 • Jestliže je vozidlo provozováno za nepříznivých provozních podmínek (příliš vysoká zátěž, tažení nákladu/přívěsu, …)
 • Jestliže je poškození způsobeno špatnou údržbou samotného vozidla nebo při dopravní nehodě
 • Jestliže došlo k běžnému opotřebení třecího materiálu u výrobků podléhajících opotřebení (pneumatiky, brzdy, baterie, sady spojek, lanka, žárovky atd.)
 • Záruka platí pouze pro výrobní závady

Zvláštní záruky pro jednotlivé programy (záruka bude neplatná)

Monroe :

 • Jestliže jsou poškozeny ojnice nebo těsnění tlumiče během montáže s pomocí neodpovídajícího nářadí
 • Jestliže je předčasné opotřebení způsobeno použitím starých nosných prvků
 • Jestliže je abraze tlumičů způsobena nesprávnou montáží
 • Záruka je platná pouze tehdy, když budou vyměněny všechny tlumiče na stejné ose

Walker :

 • Jestliže při výměně zboží nebyly vyměněny i ostatní díly k montáži (držáky, příruby, …)

LUK, Valeo, Comline, Aisin, Sachs, Nipparts (sady spojek, setrvačníky, …) :

 • Jestliže při montáži nebylo použito speciální nářadí určené k této montáži
 • Poškození a nesprávné fungování zboží kvůli neodbornému zacházení/nedodržování pokynů výrobce
 • Jestliže bylo poškození způsobeno opotřebením/špatnou údržbou převodového mechanismu

Nissens, Delphi, NRF, Van Wezel, Denso (kompresory klimatizace) :

 • Jestliže během výměny kompresoru klimatizace nebyly provedeny potřebné úkony a výměna povinných spotřebních dílů (výměna filtru vysoušeče, expanzního ventilu, proplachování systému je-li zapotřebí, kontrola množství oleje v kompresoru, plnění chladicího systému přesně předepsaným množstvím chladícího média, …)

Akumulátory (Energizer, Bosch, Autopower, Vesna, Landport, Yuasa, …)

 • Jestliže případné opravy akumulátoru nebyly provedeny oprávněným servisem
 • Jestliže jsou elektrické instalace ve vozidle nefunkční
 • Při používání ve vozidlech taxi
 • Jestliže byl akumulátor po delší dobu (déle než 2 dny) elektricky vybitý (v takovém případě dochází k sulfataci na elektrodách a kvůli tomu již není možné akumulátor elektricky nabít)
 • Jestliže je elektricky vybitý akumulátor vystaven teplotě pod 0° C (v takovém případě může dojít k zamrznutí elektrolytu a k prasknutí pouzdra a elektrod)
 • Jestli nebyl dodržován návod k použití
 • Jestliže je akumulátor bez elektrolytu (vztahuje se k akumulátorům s údržbou)
 • Jestliže je akumulátor přespříliš nabíjený (zjevný nedostatek elektrolytu, uzávěry odlišného zbarvení)
 • Jestliže jsou poškozeny póly akumulátoru
 • Jestliže akumulátor nebyl používán za účelem, ke kterému je určen nebo je zcela vybitý

Záruka na určité zboží není přenositelná a je platná pouze a výhradně pro prvního zákazníka.

Faktura jako důkaz nákupu je povinná pro všechny reklamační postupy.

Jestliže oprava/výměna zboží nebude možná, ponecháváme si právo nabídnout náhradní zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě, anebo v případě nemožnosti výměny vrátit poměrnou část peněz, která odpovídá zbývající předpokládané životnosti zboží.

Zboží udržujte a opravujte vždy a striktně podle pokynů výrobce, protože v opačném případě může dojít k poškození zboží, které by mohlo zapříčinit vážnou nehodu.

Auto Krešo d.o.o. zorganizuje na vlastní náklady sběr reklamovaného zboží a pošle ho na potřebná překontrolování; v případě odůvodněné reklamace ponese náklady na výměnu zboží za nové zboží a/nebo vrácení peněz Auto Krešo d.o.o.; v případě neoprávněné reklamace ponese náklady zákazník.

Auto Krešo d.o.o. ručí za funkčnost zboží po dobu záruční lhůty (poběží od okamžiku předání zboží zákazníkovi) a je v případě reklamace povinen poslat zboží na překontrolování a/nebo ho opravit v rozumné lhůtě; jestliže to není možné, je povinen zákazníkovi vydat náhradní zboží stejné nebo vyšší hodnoty a v případě, když výměna možná nebude,  vrátit mu peníze.

V případě sporu o odůvodněnost reklamace bude zboží předáno odborné právnické osobě a/nebo k posouzení znalci. V případě, že bude zjištěna oprávněnost reklamace, ponese všechny náklady za odborné zkoušky Auto Krešo d.o.o., a v případě neoprávněné reklamace ponese náklady zákazník.